PRODUCT NAME    :  CROWN WHEEL BEARING GREASE

GRADE                      :  Lithium Complex

ขนาดบรรจุ                  :  0.5 กก./กระปุก (1 กล่อง บรรจุ 24 กระปุก) , 15 กก./เพลล์, 180 กก./ดรัม

คุณสมบัติเด่น
จาระบีลูกปืนล้อของ ZIC เป็นจาระบีลิเธียมที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานเฉพาะ และยังถือว่าเป็นจาระบีอเนกประสงค์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในอุณหภูมิสูง หรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกปืนของล้อรถ

คุณสมบัติ
–  ZIC CROWN WHEEL BEARING GREASE เป็นจาระบีคุณภาพยอดเยี่ยมที่ทนต่อความร้อนได้ดี
–  ZIC CROWN WHEEL BEARING GREASE เป็นจาระบีสำหรับลูกปืนล้อรถสำหรับรถบรรทุก รถขนส่ง หรือรถทุกประเภท ที่ใช้ตลับลูกปืนล้อ
–  ZIC CROWN WHEEL BEARING GREASE เป็นจาระบีที่มีคุณสมบัติในการยึดติดที่ดีและมีคุณสมบัติที่ช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก
–  ZIC CROWN WHEEL BEARING GREASE เป็นจาระบีที่มีความคงตัวต่อออกซิเจนที่ดีและความทนทานต่อการชะล้างของน้ำได้ดี

ข้อแนะนำและข้อควรระวัง
–  ในการเปลี่ยนมาใช้จาระบีเป็นครั้งแรก  ควรชะล้างจาระบีเก่าออกจากระบบให้หมด ก่อนการเปลี่ยนมาใช้งานเสมอ
–  สินค้าจาระบี ZIC CROWN WHEEL BEARING GREASE เป็นจาระบีที่ความแข็งของจาระบีเบอร์ 2 เท่านั้น
–  เหมาะสมกับการหล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ต่าง ๆ
–  เหมาะสมสำหรับรถบรรทุกขนส่ง และอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีอุปกรณ์เป็นตลับลูกปืน

 

Product Name

Crown Wheel Bearing Grease

NLGI Grade

2

 

Penetration

0W 0.1 mm. 270

60W 0.1 mm.

272

100000 W 0.1 mm.

332

Color-GR

Yellow

Copper corrosion, 100 ◦c/24 hr

No Corrosion

Evaporation 99 ◦c, wt %

0.13

 

Dirts

10 um 400

25 um

100

75 um

0

125 um

0

Oxidation Stability 100 h kg/cm³

0.2

Dropping Point, ◦c

321

Oil Separation 100 ◦c,  %

1.2