ค่าความหนืด คือ

Viscosity; ค่าความหนืด (ตาม ASTM D445) เป็นการวัดที่อุณหภูมิ 40oC และ 100oC น้ำมันเกรด SAE จะวัดที่อุณหภูมิ 100oC ส่วนน้ำมันเกรด ISO จะวัดที่ 40oC