ค่าการเสื่อมสภาพ คือ

Oxidation ; ตรวจสอบการเสื่อมสภาพของสารหล่อลื่น เนื่องจากอายุการใช้งาน ภาระการใช้งาน หรือสภาพอุณหภูมิการใช้งาน ใช้เครื่องวัด FTIR หน่วยที่วัดได้เป็น absorbance (abs)