ความหมายของ SAE…

ความหมายของ SAE…

ความหมายของ SAE และลักษณะสำคัญสำหรับเครื่องยนต์ และน้ำมันเกียร์ตามมาตรฐาน SAE J 300 และ J 306

เกรดความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นถูกกำหนดโดยสมาคมวิศวกรยานยนต์แห่งสหรัฐอเมริกา SAE (Society of Automotive Engineers)  ปัจจุบัน แบ่งเป็น 11 เกรด  ได้แก่  ความหนืดเดี่ยว สําหรับเขตร้อน  SAE 20, 30, 40, 50 , 60  และความหนืดเดี่ยว สําหรับเขตหนาว 0W, 5W, 10W, 15W, 20W และ 25W  โดยชนิดความหนืดที่ผู้ค้าน้ำมันขอความเห็นชอบ จะรับเฉพาะความหนืดใดความหนืดหนึ่ง หรือจะรวมตัวเลขความหนืดเดียวที่ใช้ในเขตร้อน และเขตหนาว ไว้ด้วยกันเป็นน้ำมันชนิดความหนืดรวม (Multi grade) ก็ได้ เช่น 5W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50  เป็นต้น

ดังนั้น ปัจจุบันน้ำมันเกรดรวมต้องมีคุณสมบัติความหนืด 2 ตัว เกรดความหนืดของพวกเขาประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว เช่น 5W-40

·  5W หมายถึง ค่าการทนอุณหภูมิเย็น ที่จะสามารถรองรับได้ (“ในฤดูหนาว”) หรือ อีกความหมายก็คือ การบ่งบอกถึงอัตราส่วนผสม ว่าน้ำมันเครื่องประเภทนี้ มีส่วนผสมของวัตถุดิบหลักเกรดสังเคราะห์ ในปริมาณเท่าไหร่ ซึ่งหากน้ำมันประเภทใด มีส่วนผสมของวัตถุดิบเกรดสังเคราะห์มาก  ก็จะส่งผลให้เลขหน้า W เป็นค่าที่น้อย (เลขหน้า W ของน้ำมันเครื่องต่ำสุดคือ 0W)

·  40  หมายถึง ค่าการทนอุณหภูมิร้อน ที่จะสามารถรองรับได้ (“ในฤดูร้อน”) หรือ อีกความหมายก็คือ ค่าความข้นเหนียวของน้ำมันเครื่อง ซึ่งถ้าหากต้องการน้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพ เน้นในการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงมาก ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ค่าความหนืดที่น้อย เช่น SAE 20 เป็นต้น

เกรดความหนืด SAE และ W สำหรับน้ำมันเครื่อง

 

SAE Grade

Cranking Pumping

0W

3,250 cP  at -30C 60,000 cP at -40C

5W

3,500 cP  at -25C 60,000 cP at -35C

10W

3,500 cP  at  -20C

60,000 cP at -30C

15W 3,500 cP  at  -15C

60,000 cP at -25C

20W 4,500 cP  at  -10C

60,000 cP at -20C

25W 6,000 cP  at  -5C

60,000 cP at -15C

ตารางแนะนำความหนืดสำหรับน้ำมันเครื่อง เมื่อเทียบกับอุณหภูมิภายนอก (◦C)

ขอขอบคุณ  :   https://www.machinerylubrication.com/Read/30197/choose-engine-oil

สินค้าน้ำมันเครื่อง SK ZIC ของบริษัท SK ที่เกาหลีใต้ ที่มีโรงกลั่นที่สามารถผลิต BASE OIL GROUP III วัตถุดิบหลักเกรดเกรดสังเคราะห์แท้ จำหน่ายให้กับวงการน้ำมันเครื่องทั่วโลก โดยโรงกลั่นมีของ SK มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
 
ทั้งนี้จากข้างต้น เลขหน้า W บ่งบอกถึงค่าความสังเคราะห์ของน้ำมันเครื่อง ดังนั้น อัตราส่วนผสมของวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าน้ำมันเครื่อง SK ZIC สามารถแจกแจงได้ดังต่อไปนี้
 
0 W  =  YUBASE +
5 W  =   BASE OIL GROUP III
10 W  =   BASE OIL GROUP III + BASE OIL GROUP II, (เพื่อลดทอนประสิทธิภาพให้ต่ำกว่า 5W)   
15 W  =  BASE OIL GROUP III + BASE OIL GROUP II, (เพื่อลดทอนประสิทธิภาพให้ต่ำกว่า 10W)   
20 W  =  BASE OIL GROUP II, (BASE OIL GROUP ต่ำสุด ที่เลือกใช้ในการผลิตเป็นน้ำมันเครื่อง SK ZIC คือวัตถุดิบเกรดกึ่งสังเคราะห์เท่านั้น)
 
** ซึ่งจะแตกต่างกับน้ำมันเครื่องที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ จะนิยมใช้  BASE OIL GROUP I เป็นวัตถุดิบหลักตั้งต้น หรือมีส่วนผสมของ BASE OIL GROUP I ในปริมาณที่มาก เพื่อลดต้นทุนในการผลิต แต่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานของน้ำมันเครื่องโดยตรง

น้ำมันเครื่องส่วนใหญ่ของรถยนต์จะเป็นน้ำมันเกรดรวม ในขณะที่น้ำมันสำหรับการใช้งานที่จำกัด เช่น สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ในงานเกษตรกรรม มักจะใช้เป็นน้ำมันเป็นแบบเกรดเดี่ยว ในขณะที่ตัวเลขทั้งสองระบุเกรดความหนืด SAE ดัชนีความหนืดจะแสดงการเปลี่ยนแปลงความหนืดของอุณหภูมิ

จากข้อมูลในตารางด้านล่าง ชี้ให้เห็นภาพรวมของข้อกำหนดด้านน้ำมัน ข้อมูลการวัดน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเกียร์ในช่วงอุณหภูมิต่าง ๆ

 

ตารางความหนืด และข้อมูลวิธีการวัด

Kinematic viscosity ที่ 40 ◦C และ 100 ◦C – กำหนดตาม ASTM D445 ซึ่งสามารถใช้วิธีการอื่นตามมาตรฐาน ASTM D7042 ก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่เท่ากัน

High Shear Rate Viscosity ที่อุณหภูมิสูง 150 ◦C – กำหนดตาม ASTM D4683, CEC L-36-A-90 (ASTM D 4741) หรือ ASTM DS481

 

ความหนืดของน้ำมันเครื่องที่อุณหภูมิสูง

SAE Viscosity Grade

Min. Viscosity [mm²/s] at 100 C Max. Viscosity [mm²/s] at 100 C

High Shear Rate Viscosity [mPa.s] at 150 C

0W

3.8

5W

3.8

10W

4.1

15W

5.6

20W

5.6

25W

9.3
20 5.6 <9.3

2.6

30 9.3 <12.5

2.9

40 12.5 <16.3

2.9*

40 12.5 <16.3

3.7**

50 16.3 <21.9

3.7

60 21.9 <26.1

3.7

* 0W-40, 5W-40 & 10W-40grades
** 15W-40, 20W-40, 25W-40 & 40 grades
ขอขอบคุณ  :  https://wiki.anton-paar.com/en/sae-viscosity-grades/

 

ความหนืดของน้ำมันเครื่องที่อุณหภูมิต่ำ

ความหนืดของน้ำมันเครื่อง ที่อ่างน้ำมันเครื่องในช่วงอากาศหนาวจะมีความหนืดที่สูงขึ้น การวัดความหนืดของน้ำมัน จะเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ASTM D5293 (Cold Cranking Simulator) ขั้นตอนนี้ จะจำลองการสตาร์ทเครื่องยนต์สันดาปภายใน ขณะที่มีอุณหภูมิเย็น อุณหภูมิที่ปั๊มจะสามารถดูดขึ้นมาได้ สูงสุด 60,000 mPa.s (mPa.s  คือ หน่วยของความหนืดชนิดไดนามิก มีหน่วยวัดเป็น Pa .s (Pascalsecond) หรือ mPa. s ในระบบ SIและ P (Poise) หรือ cP ในระบบ CGS ระบบหน่วยทั้งสอง มีความสัมพันธ์กัน คือ 1 mPa. s = 1 cP) อุณหภูมิที่กำหนดขึ้นอยู่กับ ระดับความหนืดของน้ำมันตามมาตรฐาน SAE J300 การกำหนดค่าความหนืดและความเค้น ที่เกิดขึ้นตามมาตรฐาน ASTM D4684, ASTM D3829, ASTM D6821 หรือ ASTM D6896 (เครื่องวัดความหนืด)

SAE Viscosity Grade

Cranking viscosity [mPa .s] max. at Temp. [C] Pumping Viscosity [mPa .s] max. at Temp. [C]

0W

6,200 at -35 C 60,000 at -40 C

5W

6,600 at -30 C 60,000 at -35 C

10W

7,000 at -25 C 60,000 at -30 C

15W

7,000 at -20 C 60,000 at -25 C

20W

9,500 at -15 C 60,000 at -20 C
25W 13,000 at -10 C

60,000 at -15 C

20

30

40

50

60

ขอขอบคุณ  :  https://wiki.anton-paar.com/en/sae-viscosity-grades/

 

เกรดความหนืดของน้ำมันน้ำมันเกียร์ที่ช่วงอุณหภูมิต่าง ๆ

SAE Viscosity Grade

Max. Temperature for 150,000 cP [C] (ASTM D2983) Min. Viscosity [mm²/s] at 100 C (ASTM D445) Max. Viscosity [mm²/s] at 100 C (ASTM D445)

70W

-55 3.72

75W

-40 4.4

80W

-26 5.29

85W

-12 6.46

80

8.02 <11.0
85 10.15

<13.5

90 13.13

<18.5

110 17.4

<24.0

140 23.74

<32.5

190 33.33

<41.0

250 48.49

ขอขอบคุณ  :  https://wiki.anton-paar.com/en/sae-viscosity-grades/

 

อ้างอิงเพิ่มเติม  :  น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, SAE J 300, SAE J 306, BASE OIL GROUP I, II, III

Technical Dept.

Comments are closed.